FACE ON BY TAMARA

P H O T O G R A P H Y
&
M A K E U P
26240514_10154921120101216_5212221011124
26240514_10154921120101216_5212221011124
580343_10152133094505032_1348361915_n.jpg
580343_10152133094505032_1348361915_n.jpg
Harley Davidson Catalog
Harley Davidson Catalog
40138331_537966899990846_769860484801442
40138331_537966899990846_769860484801442
40142144_2076317199046450_16616398852341
40142144_2076317199046450_16616398852341
40092805_466790260396772_495721919970226
40092805_466790260396772_495721919970226
haddyrivera.jpg
haddyrivera.jpg
Screen Shot 2013-07-31 at 9.52.34 AM.png
Screen Shot 2013-07-31 at 9.52.34 AM.png
856147_508174155887800_1661298879_o
856147_508174155887800_1661298879_o